70g-IIstI-Коnferentsia-programa-final (1)
На 5 декември 2017 г. от 9.30 ч. в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември” № 1) ще се проведе научна конференция „Историческата наука пред съвременните предизвикателства” в Големия салон на БАН.
Ще бъде открита документална изложба „70 години живяна история” във фоайето на БАН.

Advertisements

плакат-аргументация-ВТУНа 14 октомври 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, във Философския факултет, се проведе научна дискусия на тема: „Аргументацията – традиции и перспективи“ (Истина и неистина в политическата и правната аргументация).

Организаторите на събитието са проф. дфн Мариета Георгиева Ботева, професор по реторика и връзки с обществеността; доц. Иво Ангелов Дочков – преподавател по антична и средновековна философия.

мариетаботева2

Участниците в кръглата маса са:

 1. Светлана Петрова – учителка по история и философия в гр. Елена.
 2. Миглена Дамянова-Радойска – учител по философия, докторант по философия на правото.
 3. Елка Иванова – учител по философия и история във Велико Търново – Спортно училище.
 4. Ваня Рашкова – учител по философските дисциплини в училище „Асен Златаров“ – В. Търново, докторант по философия на правото.
 5. Иван Цанев – докторант по философия на правото.
 6. Генко Генков – лекар-психиатър, богослов, магистър по философия
 7. Александър Узунов – докторант към катедра „Политология“.
 8. Бояна Стоянова – магистър по Политология. Дипломация и национална сигурност.
 9. Мариета Григорова – студентка по Философия, II-ри курс.
 10. Габриела Георгиева, Боряна Рачева, Александра Стойчева и Димитър Ганчев – студенти в I-ви курс по специалност Философия – редовно обучение.

мариетаботева

Изводи и обобщения, около които участниците в дискусията се обединиха:

 1. Нравственост, етика и красота в речта, разбирана като надеждност, порядък, въздържаност, нравствен дълг – това са идейните основи на реториката във всички векове.
 2. Живеем в епоха, в която има основания да се говори за ренесанс на реториката. Възражда се античният идеал: добрият оратор е добър гражданин, добрият гражданин е добър оратор. Смелостта да имаш лична позиция, която отстояваш при определени обстоятелства, понякога струва кариерата или живота на човека – Демостен, Цицерон.
 3. Добрият политически, съдебен, академически и всеки друг оратор представя коректна аргументация, насочена към истината и целесъобразността в полза на хората. Коректната аргументация представлява доказване на истини, формиране на убеждения, без лъжливи тълкувания.
 4. В книгата „Полето на аргументацията“ (1970 г.) Х. Перелман посочва перспективата към по-голяма обвързаност на политическата аргументация със съдебната. Политиците-юристи по-често включват правни основания в речите си. Коректната аргументация в политическите дискурси се основава на истинни тези и аргументи, подкрепени със закони и норми от правото. Аргументацията се превръща във философски и морален метод в доказването и убеждаването.

Правната логика включва изучаването на неформалните аргументационни схеми, присъщи на правния текст. В правните разсъждения аргументите от политическо естество се използват, когато се оценяват последствия и се оправдава дадена интерпретация на закона. Пример за това представляват съдебно-политическите речи на Цицерон срещу Катилина.

 1. Личността реализира своя имидж посредством аргументация, насочена към другите участници в дискурса. Реторическите средства за изграждане на публичен имидж са вербални и невербални.
 2. Поетите се раждат – ораторите се създават (Цицерон). Необходима е специализирана подготовка при формиране на умения да се аргументира в монолог и диалог.

 

Подготвили доц. Иво Дочков и проф. Иванка Мавродиева

 

 

 

През първите 6 месеца от работата по проекта, участниците реализираха успешно следните дейности:

По Работен пакет 2 от докторантите и младите учени са направени обзори и анализи на теоретична литература, като съобразно областта, в която правят изследвания (европеистика, комуникации, реторика и други), те анотираха и представиха обобщени резултати въз основа на проучване на студии, статии, монографии, като са обхванати и доклади от национални и международни проекти и др.

Участниците в изследователския екип по проекта във връзка с Работен пакет 2  направиха и анализ на нормативни документи и теоретична литература по проблема. Те достигнаха до резултатите след анализ на корпус от закони и правилници, сайта на Софийския университет, сайта на Философския факултет и дейността на различни факултети от Софийския университет. Така бе направен възможно по-цялостен преглед и обзор и се установиха предимствата на работата с млади учени в посока институционализация на научното израстване на докторанти и млади учени. Членовете на екипа по проекта достигнаха до синтезиране на изводи за състоянието на проблема според нормативната уредба, като отчетоха важността тя да се актуализира така че, във връзка с научното израстване на докторантите и младите учени да се предоставят повече възможности да се обучават при използване на методи и методики за изследвания, да работят в международни изследвания и конференции, да поучават методическа помощ на равнище катедра, факултет, университет.

 

Освен това, в рамките на Работен пакет 2, беше направен анализ на нормативната уредба, касаеща докторантското обучение, на европейско ниво. Основният извод, който можем да направим от него, е, че вследствие на все по-засиленото сътрудничество между държавите членки и академична мобилност се наблюдава постепенна хармонизация в практиките и качеството на докторанското обучение .

 

Във връзка с Работен пакет 3 бяха организирани фокус групи с докторанти, за да бъдат установени техните нагласи спрямо докторантското обучение. Участниците във фокус групите са от от Философския факултет, ФЖМК, ГГФ, Исторически факултет и ФКНФ, обхванати са 50 докторанта, като повечето са от ФФ – 35, 12 от ФКНФ, 2 – ГГФ.

 

Като резултат бяха направени редица изводи. Един от тях е, че докторантите имат яснота относно организационните елементи по време на докторантурата и завяват, че е необходима „компетентност по отношение на научната област и административния процес на преминаване през докторантурата.“, като констатират дефицити в това отношение от досегашен опит. Също така, има идентифицирана потребност не само от лекции, но и от workshop и семинари и от засилване и на практическите елементи в обучението в ОНС „доктор”. Докторантите са наясно относно процеса на обучение и неговата специфика и те заявяват, че трябва да има фокус върху определено изследване. Те отчитат, че е от съществена важност да развият умения да бъдат изследователи, но открояват и това да има самоизява.

 

 

Гл. ас. д-р Пенка Христова – Ръководител на проекта

Конференцията даде възможност за създаване на новите научни контакти, бъдещи проекти и изследвания в областите комуникация, диалог, политическата комуникация, медии, дигиталната среда.

 

На 29 и 30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  успешно се проведе международната научна конференцията  ESTIDIA: „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“.

На 29 септември 2017 г. конференцията бе открита официално от заместник-ректора на Софийския университет проф. Мария Стойчева и от заместник-декана на Философския факултет проф. Оля Харизанова.

Проф. Иванка Мавродиева представи в речта си при откриването пред участниците от 25 държави конференцията, програмата, дейностите.

Проф. Корнелия Илие от Университета в Молмьо изнесе лекция на тема „Challenges of interpersonal and intergroup communication in the public sphere“.

На 29 и 30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  успешно се проведе международната научна конференцията  ESTIDIA: „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“.

В секциите и творческите научни работилници в 5 зали в Южното крило на Софийския университет докладчиците представиха резултати от изследвания на интеркултурната комуникация, комуникацията и образованието, хумора и комуникацията, медиите, политическата комуникация и диалога.

 

В няколко поредни поста представям репортажно и научно събитието – международна научна конференция със 100 учактниак от 25 държави.

4th ESTIDIA Conference – Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication

Подготовката за конференцията започна преди година и половина и на 29 и 30 септември 2017 година.

Екип от докторанти се включи в екипа: Тодор Симеонов, Анита Николова, Десислава Антова, Теодора Абрашева:

Прочети още…

Posted by: mavrodieva | септември 17, 2017

„Учене от ново поколение?“

Тук представяме информация, подготвена от Милена Стратиева и публикувана в Онлайн справочник по реторика на 17 септември 2017 г. в рубриката „Събития“.

http://www.online.rhetoric.bg

„Дискусия „Учене от ново поколение?“ Попадали ли сте на класации и списъци за така наречените „професии на XXI век“? Забелязали ли сте колко от тях са обвързани с дигитални технологии? Замисляли ли сте се колко по-различно учим и запомняме информация днес, отколкото преди години? Как традиционните методи на обучение се доразвиват и надграждат? Колко голямо значение има интернет за образователните ни нужди, а и професионални интереси?
Тези въпроси ще бъдат повдигнати по време на дискусията „Учене от ново поколение?“ на19 септември (вторник) от 19 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.
А отговорите ще търсят представители на бизнеса и организации, свързани с образованието и обученията.
Събитието е с вход свободен. Регистрирайте се безплатно тук:
https://www.eventbrite.com/e/37882909803
Събитието се организира от 9 Academy, бизнес академия, в която експерти и опитни специалисти от бизнес сектора предават своите знания, умения и опит на 50 участници, чрез интерактивни методи на преподаване и преживявания, които остават за цял живот.“

https://www.facebook.com/events/132650020695663/

Подготвила Милена Стратиева

Журналистът Доника Ризова ще води събитието, наречено „Образование и бизнес“. То се провежда за 6 пореден път и обосновано може да се говори за устойчивост, положителни резултати, предприемачески дух и нагласи да се създават добри практики и традиции.

Връзката бизнес – образование се поставя във фокуса на програми, платформи и стратегии. По време на събитието ще се обсъждат идеи, ще се споделя опит, ще се представят добри практики. Конференцията е с практическа насоченост и има не просто медийна подкрепа, но и медийно партньорство. Тя е организирана от националния ТВ канал Bulgaria ON AIR и икономическата телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

Посланието е „Търсим отличниците в образованието, бизнеса и живота“.

Денят е 10 май 2017 г.

Часовете: 09:00-13:00

Мястото е София, хотел „Балкан“

http://edu-business.info/

The 15th edition of the International Symposium
“Ideologies, values and political behaviors in Central and Eastern Europe”
Organized by the Politics Department, West University of Timișoara.

Place and date: West University of Timisoara, Romania, 24-25 March 2017

Deadline for proposals: 01 March 2017

https://pfc.uvt.ro/ideologies-values-and-political-behaviors-in-central-and-eastern-europe/

Older Posts »

Категории